Praktijk voor Gezondheidsrecht staat voor gerichte en persoonlijke dienstverlening, waarbij privacybescherming belangrijk is. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken. In deze Privacy en Cookies verklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Privacy

Op welke personen is deze privacyverklaring van toepassing? Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen voor wie de Praktijk voor Gezondheidsrecht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering voor personen die voor Praktijk voor Gezondheidsrecht werkzaam zijn. Deze privacyverklaring geldt concreet voor:

 • onze opdrachtgevers en potentiĆ«le opdrachtgevers bij het uitvoeren van onze diensten.
 • personen die hun gegevens aan ons via de e-mail en/of via het bezoek aan de website hebben verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief of een kennisbijeenkomst).
 • alle andere personen met wie wij contact hebben gehad en/of zullen krijgen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken de volgende persoonsgegevens;

 • persoonsgegevens die zelf direct of indirect aan ons zijn verstrekt, zoals onder andere: (bedrijfs-)naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar, e-mailadres, betaalgegevens en functiegegevens, maar ook eventueel bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en religieuze opvatting.
 • persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld op social media.
 • gegevens die wij automatisch verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies, van toepassing is.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van onze diensten.
 • het onderhouden van contact; zoals het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en de registratie voor kennisbijeenkomsten.
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende gronden:

 • uitdrukkelijke toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te
  allen tijde intrekken).
 • het uitvoeren van de overeenkomst.
 • een wettelijke verplichting.
 • een gerechtvaardigd belang.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden? Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluit de Praktijk voor Gezondheidsrecht een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookies verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wisselt de Praktijk voor Gezondheidsrecht gegevens uit buiten de EU? Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Persoonsgegevens worden niet door ons doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, behoudens met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn uw rechten als betrokkene? U heeft het recht als betrokken om ons schriftelijk te verzoeken om:

 • inzage in uw persoonsgegevens.
 • rectificatie, verwijdering, beperking of overdracht van uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Beveiliging. Praktijk voor Gezondheidsrecht heeft passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen een beveiligingsincident zich toch voordoet, dan treffen wij zo veel mogelijk maatregelen om uw privacy-inbreuk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Vorengaande bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval wij deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de website. wij adviseren de website regelmatig te raadplegen.

Klachten. Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen. Hieronder vindt u onze contactgegevens. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te sturen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Wat zijn onze contactgegevens? Praktijk voor Gezondheidsrecht is verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Van Slichtenhorststraat 82, 6524 JV te Nijmegen. Praktijk voor Gezondheidsrecht is per mail te bereiken via: info@praktijkvoorgezondheidsrecht.nl of per telefoon: 06-330 36 705.

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

(Versie 17 mei 2018)